Croeso i

SOUND PROGRESSION

Creu cyfleoedd ym myd cerddoriaeth sy'n ysbrydoli pobl ifanc

GRYMUSO
POBL IFANC

Datblygu hunan-hyder,gwytnwch a sgiliau drwy fynegiant creadigol cadarnhaol

RHAGLENNI
CYNHWYSOL

Amrywiaeth eang o brosiectau cerddoriaeth i bobl o bob gallu a chefndir

GWEITHWYR PROFFESIYNOL
O FYD CERDDORIAETH

Darperir ein gweithgareddau gan dîm o arbenigwyr profiadol o’r diwydiant cerddoriaeth

Amdanom Ni

Mae Sound Progression yn sefydliad yng Nghaerdydd sy’n ymroddedig i wella bywydau plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai 10-25 oed ac o gefndiroedd amrywiol a/neu economaidd-gymdeithasol difreintiedig.

Rydyn ni’n hybu mynegiant cadarnhaol, grymuso a magu hyder trwy brosiectau cerddoriaeth a rhaglenni hyfforddi sy’n cael eu harwain gan ein cyfranogwyr. Rydyn ni’n darparu cyfleoedd i bobl ifanc o bob gallu a phrofiad cerddorol – o ddarpar ganwyr, sgwenwyr caneuon, rapwyr a bandiau i beirianwyr a chynhyrchwyr ac unrhyw un sydd eisiau archwilio eu creadigrwydd drwy gerddoriaeth.

Our bespoke and tailored programmes are supported through a partnership with Cardiff Youth Service and delivered in well-equipped music studios at youth and community centres across Cardiff. These include North Ely Youth Centre, St Mellons Hub, East Moors Youth Centre, Butetown Pavilion, Llanrumney Youth Club, Powerhouse Llanedeyrn and at the city centre project Grassroots.
+
GRYMUSO POBL IFANC
+
O SESIYNAU
O ADOLYGIADAU FFAFRIOL
+
O ORIAU MENTORA
MIS

Ein Rhaglenni

Agored i Bawb

Cyfle delfrydol i bawb gymryd rhan.
Mae ein gweithdai ‘Agored i Bawb’ yn cynnig sesiynau galw heibio i bobl newydd neu fynychwyr cyson. ‘Sdim ots faint o brofiad sydd gyda chi – mae gyda ni sesiwn i’ch siwtio chi!

Cyrsiau

Os ydych chi’n ddarpar berfformiwr, cynhyrchydd neu’n beirianydd, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar-lein a/neu mewn canolfannau a stiwdios sy’n arwain at gymwysterau a gwobrau achrededig.

Screenshot 2020-05-22 at 21.40.15

Yr Academi

Datblygu ac arddangos talentau ifanc.
Mae ein Academi yn cynnig cyfle i chi greu cerddoriaeth wreiddiol a pherfformio mewn pob math o ddigwyddiadau a gwyliau.Beth rydyn ni’n ei gynnig

Screenshot 2020-06-04 at 08.03.20

Tîm Ymroddgar

Mae ein rhaglenni’n cael eu cyflwyno gan bobl broffesiynnol o’r diwydiant cerddoriaeth sydd ag amrywiaeth o arbenigeddau a sgiliau penodol. Maent yn bobl hawdd uniaethu â nhw ac yn wynebau cyfarwydd yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

IMG_0180

Stiwdios o’r Radd Flaenaf

Mae’r rhan fwyaf o’n sesiynau’n cael eu cynnal mewn stiwdios recordio proffesiynol sy’n cynnwys desgiau cymysgu, ystafelloedd recordio byw, systemau cynhyrchu cerddoriaeth o’r radd flaenaf ac amrywiaeth o feicroffonau ac offerynnau.

IMG_0751

Cefnogaeth i Bobl Ifanc

Rydyn ni’n hybu lles ac ansawdd bywydau pobl ifanc drwy sicrhau fod ein darpariaeth yn ateb eu gofynion ac yn gyfrwng iddyn nhw ddatblygu eu hunain a gwella eu rhagolygon.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Rydym yn chwilio am dri phrentis, 18-25 oed, i ymuno â'u tîm amrywiol

Gyda chefnogaeth garedig gan Gronfa Deori Cerddoriaeth Ieuenctid, rydym yn cynnig contract llawrydd 54 wythnos yn ymestyn o 21 Awst 2023 i 6 Medi 2024 (ac eithrio tair wythnos o wyliau di-dâl), i unrhyw un rhwng 18 a 25 oed sy'n angerddol am cerddoriaeth, boed yn perfformio neu'n cynhyrchu.

Mae’r rôl wedi’i gosod am 18 awr yr wythnos gyda chyfradd fesul awr o £11 ac mae’n cynnwys bwrsari teithio o £1,000, a delir mewn rhandaliadau i helpu tuag at gostau mynediad am y flwyddyn. Bydd prentisiaid hefyd yn cael cyfle i ddatblygu prosiectau unigol gydag arweiniad gan ein tîm a byddant yn cael grant o £1,000 i gefnogi costau prosiect.

Gyda darpariaeth stiwdio gerddoriaeth ar draws Caerdydd, bydd prentisiaid wedi’u lleoli’n bennaf yn ein hyb yng nghanol y ddinas, Grassroots, lle byddant yn cael amrywiaeth o hyfforddiant a sesiynau seiliedig ar wybodaeth am y diwydiant i gefnogi eu busnes ac ymarfer artistig, yn ogystal â datblygu’r sgiliau i gynhyrchu cerddoriaeth a rhedeg a gweithredu stiwdio gerddoriaeth sylfaenol yn annibynnol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhannu eich angerdd am gerddoriaeth gyda phobl ifanc ac eisiau adeiladu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth, mae'r rôl hon yn berffaith i chi.

I wneud cais, llenwch ffurflen ar-lein neu cyflwynwch gais fideo yn rhoi'r atebion i'r cwestiynau a ofynnir yn y ffurflen ac anfonwch y ddolen i info@soundprogression.co.uk

Mae’r broses recriwtio yn cynnwys gwahoddiad agored i gwrdd â’n tîm, cael sesiynau profi a derbyn arweiniad ymgeisio yn ein hyb canolog, a mynychu ein digwyddiad arddangos rhad ac am ddim ar 23 Gorffennaf i ymgyfarwyddo ymhellach â’n harfer. 

Cysylltwch info@soundprogression.co.uk i drefnu eich sesiwn ddewisol yn ystod y dydd rhwng 10am a 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener. 

Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu cyfweld gan banel ar 7 Awst, gyda'r rôl yn dechrau ar 21 Awst. Dyddiad cau: Gorffennaf 28ain

Sound Progression yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau dros yr haf gan arddangos ystod amrywiol o dalentau ifanc a genres cerddorol

 

Mae’r rhaglen orlawn, sy’n llawn llawn cerddoriaeth gyffrous, newydd a gwreiddiol, yn cynnig cipolwg i gynulleidfaoedd o’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr cerddoriaeth i ddod allan o Gymru. Mae’n cynnwys dros 20 o berfformwyr gan artistiaid unigol, deuawdau a bandiau sy’n perfformio ystod amrywiol o genres cerddoriaeth o Indie, Jazz i Hip Hop a Grime.

 

"Roedd safon pob act gerddorol yn anhygoel. Un peth sydd wedi ei fuddsoddi ym mhawb yw eu dawn, eu syniadau yn hybu person ifanc yn 2023." Jessica Perkins ar gyfer canolfannau Xcellence

 

Gallwch weld y doniau ifanc sy’n perfformio yng Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd ddydd Sul 23 Gorffennaf ac yn Giovanni’s in the Bay ddydd Sul 30 Gorffennaf rhwng 3pm a 10pm. Nid oes tocyn ar gyfer y ddau ddigwyddiad ac maent am ddim. Os colloch chi nhw yn y bae ymunwch â nhw yn Nhafarn y Robin Hood, Treganna ddydd Sadwrn 5 Awst o 3pm-10pm. Mae tocynnau yn £5 a gellir eu prynu wrth y drws.

 

Yn cloi cyfres yr haf mae perfformiad dwy awr arbennig yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, lle bydd chwech o’r actau’n perfformio rhwng 6pm ac 8pm ddydd Sadwrn 19 a dydd Sul 20 Awst, gan swyno pobl ifanc eraill o fewn Ardal Arddegau’r ŵyl.  

 

Mae In Motion yn cael ei ariannu drwy ein rhaglen Lefel Fyw a’i gefnogi gan Gynllun Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru ac Anthem Cymru.

Diff Ambition: Youth Music Showcase supported by For Cardiff

Diff Ambition is a series of free live music showcases across Cardiff for young people to attend and perform original music, driven by the DIFF Ambition partnership – Anthem. Music Fund Wales, Arts Active, Sound Progression, Cathays Youth & Community Centre, Jukebox Collective, Lab 7, Ministry of Life, New Era Talent and The Hold Up.

Diff Ambition offers young musicians in Cardiff a platform to showcase their hard work in safe and accessible venues around Cardiff, and our events are exclusively for under 18 year olds – an audience that is regularly overlooked in the city centre. Diff Ambition is supported by For Cardiff.

The launch showcase will be held at St. Davids Hall on 26th July at 5-8pm. This is the first event in a series, and more events will take place across autumn 2023.

To the side Sound Progression’s featured artists. 

IGNITE- SESIYNAU MYNEDIAD AGORED

Mae ein sesiynau stiwdio cerddoriaeth mynediad agored rhad ac am ddim ar gyfer 11-19 oed yn swatio gyda chlybiau ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ac yn cael eu cyflwyno ar draws y tymhorau ysgol.
Mae'r sesiynau'n cynnig gweithdai 1-1 a grwpiau bach sy'n canolbwyntio ar greu a recordio traciau. 

Cynhelir y sesiynau nos Fawrth a nos Iau mewn stiwdios cerdd ledled Caerdydd yn:

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, Hyb Llaneirwg, Powerhouse Llanedern, Sblot Canolfan Ieuenctid Eastmoors, Pafiliwn Butetown (Dydd Iau yn unig) a Chanolfan Ieuenctid Llanrhymni (Dydd Llun yn unig). Yn ogystal â darpariaeth canol tref Grassroots sy'n cynnig dwy ystafell stiwdio ac ystafell hyfforddi cynhyrchu cerddoriaeth (Llun-Gwener 10:00-16:00).

Cefnogir yn garedig gan Gynllun Loteri Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd.

 

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved