Croeso i

SOUND PROGRESSION

Creu cyfleoedd ym myd cerddoriaeth sy'n ysbrydoli pobl ifanc

GRYMUSO
POBL IFANC

Datblygu hunan-hyder,gwytnwch a sgiliau drwy fynegiant creadigol cadarnhaol

RHAGLENNI
CYNHWYSOL

Amrywiaeth eang o brosiectau cerddoriaeth i bobl o bob gallu a chefndir

GWEITHWYR PROFFESIYNOL
O FYD CERDDORIAETH

Darperir ein gweithgareddau gan dîm o arbenigwyr profiadol o’r diwydiant cerddoriaeth

Amdanom Ni

Mae Sound Progression yn sefydliad yng Nghaerdydd sy’n ymroi i wella bywydau plant a pobl ifanc, yn enwedig y rheini rhwng 10 – 24 oed sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig ac amrywiol.

Rydyn ni’n hybu mynegiant cadarnhaol, grymuso a magu hyder trwy brosiectau cerddoriaeth a rhaglenni hyfforddi sy’n cael eu harwain gan ein cyfranogwyr. Rydyn ni’n darparu cyfleoedd i bobl ifanc o bob gallu a phrofiad cerddorol – o ddarpar ganwyr, sgwenwyr caneuon, rapwyr a bandiau i beirianwyr a chynhyrchwyr ac unrhyw un sydd eisiau archwilio eu creadigrwydd drwy gerddoriaeth.

Gyda chefnogaeth ein partneriaid yng Ngwasanaeth Ieuenctid Caerdydd rydyn ni’n cynnig rhaglenni pwrpasol wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer ein cyfranogwyr. Mae ein gweithgareddau’n cael eu cynnal mewn stiwdios cerddoriaeth o’r radd flaenaf a chanolfannau ieuenctid a chymunedol ledled Caerdydd gan gynnwys Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelai, Hyb Llaneirwg, Canolfan Ieuenctid East Moors a The Powerhouse yn Llanedern.
+
GRYMUSO POBL IFANC
+
O SESIYNAU
O ADOLYGIADAU FFAFRIOL
+
O ORIAU MENTORA
MIS

Ein Rhaglenni

Agored i Bawb

Cyfle delfrydol i bawb gymryd rhan.
Mae ein gweithdai ‘Agored i Bawb’ yn cynnig sesiynau galw heibio i bobl newydd neu fynychwyr cyson. ‘Sdim ots faint o brofiad sydd gyda chi – mae gyda ni sesiwn i’ch siwtio chi!

Cyrsiau

Os ydych chi’n ddarpar berfformiwr, cynhyrchydd neu’n beirianydd, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar-lein a/neu mewn canolfannau a stiwdios sy’n arwain at gymwysterau a gwobrau achrededig.

Screenshot 2020-05-22 at 21.40.15

Yr Academi

Datblygu ac arddangos talentau ifanc.
Mae ein Academi yn cynnig cyfle i chi greu cerddoriaeth wreiddiol a pherfformio mewn pob math o ddigwyddiadau a gwyliau.Beth rydyn ni’n ei gynnig

Screenshot 2020-06-04 at 08.03.20

Tîm Ymroddgar

Mae ein rhaglenni’n cael eu cyflwyno gan bobl broffesiynnol o’r diwydiant cerddoriaeth sydd ag amrywiaeth o arbenigeddau a sgiliau penodol. Maent yn bobl hawdd uniaethu â nhw ac yn wynebau cyfarwydd yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

IMG_0180

Stiwdios o’r Radd Flaenaf

Mae’r rhan fwyaf o’n sesiynau’n cael eu cynnal mewn stiwdios recordio proffesiynol sy’n cynnwys desgiau cymysgu, ystafelloedd recordio byw, systemau cynhyrchu cerddoriaeth o’r radd flaenaf ac amrywiaeth o feicroffonau ac offerynnau.

IMG_0751

Cefnogaeth i Bobl Ifanc

Rydyn ni’n hybu lles ac ansawdd bywydau pobl ifanc drwy sicrhau fod ein darpariaeth yn ateb eu gofynion ac yn gyfrwng iddyn nhw ddatblygu eu hunain a gwella eu rhagolygon.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Mae ein darpariaeth newydd gael llawer mwy!

Rydym bellach yn ôl yn cyflwyno sesiynau canol wyneb yn wyneb ac wedi datblygu ein Rhaglen Mynediad Agored i gynnwys gwersi canu ac wedi cynyddu nifer y canolfannau rydym yn gweithio allan i wyth - mae hynny bum yn fwy nag amseroedd cyn Covid. Darganfyddwch ble a phryd.

Mae datblygiadau newydd yn cynnwys ein prosiect yn ystod y dydd, Rap Remedy, sy'n cefnogi pobl ifanc 16-24 oed yn Nhrelái, Trefynach a Llaneirwg o fis Ionawr 2022, gyda'r nod o ehangu i Lanedern a Trefynach o fis Ebrill 2022. Os ydych chi eisiau dysgu sut i greu curiadau, recordio rapiau/caneuon a gwneud fideo, ac ar gael 11am-3pm naill ai ar ddydd Mawrth neu ddydd Gwener - mynegwch eich diddordeb drwy glicio ar y botwm isod.

Cadwch lygad am aelodau ein tîm a fydd yn ymuno â thîm Stryd y Gwasanaeth Ieuenctid, gan gyflwyno cerddoriaeth ar y Bws Ieuenctid o fis Ionawr ymlaen. Rydym hefyd yn gobeithio parhau â'n partneriaeth newydd gyda Barnardo's a rhaglen Headroom y GIG, gan gefnogi iechyd a lles emosiynol, ar ôl prosiect peilot chwe wythnos llwyddiannus yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd yng Nghlwb Bechgyn a Merched Grangetown. 

Rydym wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi sicrhau arian gan raglen Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru, cronfa Llywodraeth Cymru i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc, Caerdydd sy'n Gyfeillgar i Blant, Achosion Da Co-op, Garfield Weston ac Youth Cymru. Mae eu cefnogaeth wedi ein galluogi i barhau i ffynnu yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd a cynyddu ein cynnig i bobl ifanc.

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved