CYNHWYSOL

Agored i Bawb

Ein rhaglen mynediad agored, Ignited yw'r ffordd berffaith i ddechrau ymwneud â'r hyn sydd gan Sound Progression i'w gynnig. Beth bynnag yw'r gallu a'r lefel gerddoriaeth, gallwn helpu i ddatblygu sgiliau mewn cynhyrchu, peirianneg, ysgrifennu caneuon, rapio, trefniadau cerddorol a pherfformio. Rydym hefyd yn cynnig recordiadau o ansawdd uchel pe bai'r cyfranogwyr yn dymuno canu neu rapio i'w hoff draciau yn unig. 

Sessions are scheduled within Cardiff Youth Service’s after-school provision at five centres across Cardiff with dedicated evenings supporting different age groups. Rydyn ni’n cyfyngu’r nifer o lefydd ym mhob sesiwn fel y gallwn ddarparu cefnogaeth bwrpasol ac unigol i bob cyfranogwr - mae’r nosweithiau’n cael eu rhannu’n dri slot 45 munud. Mae rhestr aros ar gyfer y sesiynau yn y canolfannau prysuraf felly mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol!

Rydym hefyd yn cefnogi sesiynau yn ystod y dydd yng Nghlwb Bechgyn a Merched Grangetown ac yn ein canolbwynt yng Nghanol y Ddinas, Grassroots, ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed.

Ignited is supported by the Arts Council of Wales’ National Lottery Programme and Cardiff Youth Service.five

Mentora Clayton

Hyb Llaneirwg, 30 Heol Crickhowell, Llaneirwg CF3 0EF       

029 2078 0992 

 • 13-19 oed ar ddydd Mawrth | 18:15 -20:30 
 • 11-13 oed ar ddydd Iau | 18:15 -20:30

Mentora Karl

Clwb Ieuenctid Gogledd Trelai, Heol Pethybridge, CF5 4DP 

029 2059 2407

 • 13-19 oed ar ddydd Mawrth | 17:15 -19:45
 • 13-19 oed ar ddydd Gwener | 17:15 -19:45

Mentora Gabe

Canolfan Ieuenctid East Moors, Stryd Sanquhar, CF24 2AD 

029 2046 2852

 • 13-19 oed ar ddydd Mawrth | 18:00 -21:00
 • 11-13 oed ar ddydd Iau | 17:00 -20:00

Mentora Tyrone

Hyb Powerhouse, Round Wood, Llanedern, CF23 9PN 

029 2233 0201 

 • 13-19 oed ar ddydd Mawrth | 18:15 -20:45
 • 11-13 oed ar ddydd Iau | 18:15 -20:45

Mentora gan Leighton & Nadia (canu)

Pafiliwn Butetown, Ffordd Dumballs, CF10 5FE

029 2233 0006

 • ages 14-19 on Thursdays | 18:15 -20:45

 

Mentora Lynise

trwy apwyntiad yn unig

Clwb Bechgyn a Merched Grangetown, Earl Lance, CF11 7EJ

 • Mondays | 12:00-17:00
 • Wednesdays | 12:00-17:00 

Mentora Paul

 

Mae Kyle

 

 

& Leighton

 

 

Grassroots, 58 Heol Siarl, Caerdydd, CF1 4EG. Mynedfa ar Barrack Lane, gyferbyn â Magic Wraps.

 • Clwb Ieuenctid (12-18 oed) Dydd Llun 17:00-19:00
 • Darpariaeth yn ystod y dydd (16-25 oed) Dydd Llun – Dydd Gwener 10:00-16:00 

Yn Ystod Y Dydd

Am ddysgu sut i greu curiadau, recordio rapiau / caneuon a gwneud fideo?

Ymunwch â'n tîm o arbenigwyr ar gyfer Rap Remedy a mynychu cwrs galw heibio ac allan 12 wythnos am ddim ar gyfer 16-25 oed

Grassroots, Canol y Ddinas CF10 2GG | Llun ac Iau 10:00-16:00 gyda Paul, Kyle a Leighton
(croeso i fandiau)
Clwb Bechgyn a Merched Grangetown CF11 7EJ | Llun a Mercher, 12:00-17:00 gyda Lynise
 

“The staff at sound progression are super friendly and engaging. They encouraged learning and growth but were not pushy if you didn’t want to do something.”

“Great atmosphere which makes it easy to engage and go at your own pace. Friendly staff and real opportunity to develop skills.”

Meddalwedd Cynhyrchu Cerddoriaeth
Datblygiad Rap a Lyric
Recordiad Stiwdio a Desg Sain
Meicroffonau a Pheirianneg Sain 
Golygu a Ffilmio Fideo 
Ffrydiau Gwybodaeth ac Incwm y Diwydiant
Cefnogir Rap Remedy gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Grant Pawb a’i Le ac fe'i cyflwynir mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd a Chlwb Bechgyn a Merched Grangetown

STIWDIO A QWEITHDAI CERDDORIAETH AM DDIM

BANDIAU/CANTORION RARWYR/CYNHYRCHWYR TIWTORIALAU


AGES 16-25
LLUN-GWENER, 10:00-16:00

58 CHARLES STREET, CF10 2GG

029 2023 1700

Yr Academi

Mae ein rhaglen datblygu talent, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2019, yn dod â phobl ifanc ynghyd sy’n rhannu angerdd a thalent dros greu cerddoriaeth. Ei ddiben yw cynnig llwybrau dilyniant i gyfranogwyr ein rhaglen ehangach, yn enwedig annog pobl ifanc o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel eu cynrychiolaeth, i ystyried gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Mae hefyd yn galluogi ein darpariaeth i ymestyn y tu hwnt i’n canolfannau dynodedig drwy estyn allan a chefnogi doniau o bob rhan o’r rhanbarth ehangach. 

Rydym yn cynnig cyfleoedd datblygu creadigol pwrpasol i artistiaid ifanc gwadd sy’n meithrin ystod amrywiol o dalentau gan gynnwys artistiaid unigol, deuawdau a bandiau newydd a mwy sefydledig. Rhoi cyfle iddynt weithio gydag amrywiol aelodau’r tîm i ddatblygu eu sgiliau cyfansoddi, cynhyrchu a pherfformio yn ogystal ag adeiladu portffolios o waith gwreiddiol, cynhyrchu recordiadau o safon a chael profiad perfformio gwerthfawr mewn amrywiol wyliau a digwyddiadau. 

Hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi 67 o bobl ifanc gyda chyfleoedd datblygu creadigol a pherfformio, wedi’u cynrychioli trwy 48 act gerddoriaeth o wahanol arddulliau a genres gan gynnwys indie, pop, opera a gwerin i arddulliau mwy trefol fel Hip Hop, R&B, drwm a bas, llawn enaid. ty a budreddi. 

Rydym wedi rheoli llwyfannau ieuenctid mewn digwyddiadau amrywiol gan gynnwys Y Penwythnos Mawr Pride Cymru, CultVR, Radio 6 Music Fringe a Gŵyl Immersed Prifysgol De Cymru ac wedi cyflwyno sioeau arddangos llai mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro, Canolfan Mileniwm Cymru a Chlwb Ifor Bach. 

Cefnogir ein rhaglen Academi gan Gynllun Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru ac Anthem.

Other Projects

Screenshot 2023-06-22 at 12.01.46

Live Level 

Mae Live Level wedi'i gynllunio i gynyddu sgiliau, cysylltiadau a gwybodaeth am y diwydiant cerddoriaeth fyw a dyrchafu artistiaid cerddoriaeth Drefol trwy ddatblygu sioeau byw. Nod y prosiect yw creu porth i integreiddio cerddorion ifanc, rapwyr a chantorion o gefndiroedd amrywiol a chefnogi eu hymarfer cydweithredol trwy greu bandiau newydd a chyfleoedd teithiol. Mae hyn yn cynnwys cefnogi ein band Hip Hop ymhellach, Guilty By Association (GBA) ac adeiladu bandiau newydd i gefnogi amrywiaeth o genres.  

Wedi’i ariannu gan Anthem Cymru a Chynllun Loteri Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru, mae’r prosiect blwyddyn hwn yn cynnwys dyddiadau gŵyl yn Blue Lagoon, SouthernSUNdown, Big Love a Green Man, ynghyd â digwyddiadau lleol mewn lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd.

Delwedd: Oli Brown o Guilty By Association

Gweithdai Penwythnos & Gwyliau 

Rydyn ni wrthi’n datblygu ein rhaglenni allgyrch i ddarparu cyrsiau technoleg cerddoriaeth mewn mwy o ganolfannau a lleoliadau ar draws De Cymru. Gan fod gyda ni uned symudol sy’n cynnwys gliniaduron, clustffonau a rhaglenni meddalwedd, bydd cyfle i bawb sy’n cymryd rhan ddysgu am greu curiadau, bachau a llinellau bâs, gyda help ‘cam wrth gam’ ein tîm o weithwyr proffesiynol o’r diwydiant cerddoriaeth.   

Cyfnewidfa Ryngwladol

Daeth cydweithrediad cerddoriaeth ryngwladol gyda chwmni ARAW Productions yn New Jersey ag artistiaid rap a chynhyrchwyr o ddwy ochr y pwll i greu traciau cerddoriaeth newydd gyda’r nod o godi proffil diwylliant Hip Hop Cymreig a chodi statws byd-eang artistiaid. Ein Uwch Fentor Kyle Farrugia aka Farra’r Cynhyrchydd oedd yn arwain y prosiect ac yn rhoi cyfle oes i ddau rapiwr ifanc o Gymru, Isaac George aka Truth ac Evan Havard aka Vision, gan dreulio 10 diwrnod yn recordio traciau a gweld tirweddau Efrog Newydd gyda’n New partneriaid Jersey.

Mae’r prosiect, a gefnogir gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn gyfuniad o sesiynau digidol ac wyneb yn wyneb gyda’r artistiaid yn cyfarfod yn Efrog Newydd ym mis Ionawr 2023 i recordio traciau. Mae rhyddhau EP ar y cyd a pherfformiadau byw yng Nghymru wedi’u cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved