CYNHWYSOL

Agored i Bawb

Mae ein rhaglen Agored i Bawb yn ffordd ddelfrydol i ddechrau cymryd rhan yng ngweithgareddau Sound Progression. Beth bynnag yw eich gallu neu eich lefel cerddorol fe allwn ni helpu i ddatblygu eich sgiliau cynhyrchu, peiriannu, sgwennu caneuon, rapio, trefnu cerddoriaeth a pherfformio. Hefyd, gallwn gynnig recordiadau o’r ansawdd uchaf os ydych ond eisiau canu neu rapio i’ch hoff draciau. 

Mae’r sesiynau’n cael eu trefnu fel rhan o ddarpariaeth ar ôl ysgol y Gwasanaeth Ieuenctid mewn pedair canolfan ar draws Caerdydd gyda sesiynau ar nosweithiau penodol i wahanol oedrannau. Rydyn ni’n cyfyngu’r nifer o lefydd ym mhob sesiwn fel y gallwn ddarparu cefnogaeth bwrpasol ac unigol i bob cyfranogwr - mae’r nosweithiau’n cael eu rhannu’n dri slot 45 munud. Mae rhestr aros ar gyfer y sesiynau yn y canolfannau prysuraf felly mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol! 

 

Mentor – Kyle

Hyb Llaneirwg, 30 Heol Crickhowell, Llaneirwg CF3 0EF       

029 2078 0992 

  • Darpariaeth i blant iau: 11-13 oed – Dydd Mawrth | 17:45 -20:45 
  • Darpariaeth Hŷn: 14-19 oed – Dydd Iau | 17:45 -20:45
  • Darpariaeth Hŷn: 14-19 oed - Dydd Gwener | 17:45 -20:45

Mentor - Richie

Clwb Ieuenctid Gogledd Trelai, Heol Pethybridge, CF5 4DP 

029 2059 2407

  • Darpariaeth i blant iau: 11-13 oed – Dydd Mawrth | 17:45 -20:45
  • Darpariaeth Hŷn: 14-18 oed – Dydd Iau | 17:45 -20:45

Mentor - Mark

Canolfan Ieuenctid East Moors, Stryd Sanquhar, CF24 2AD 

029 2046 2852

  • Darpariaeth i blant iau: 11-13 oed – Dydd Mawrth | 17:45 -20:45
  • Darpariaeth Hŷn: 14-19 oed – Dydd Iau | 17:45 -20:45

Mentor - Jake

Hyb Powerhouse, Round Wood, Llanedern, CF23 9PN 

029 2233 0201 

  • Darpariaeth i blant iau: 11-13 oed – Dydd Mawrth | 17:45 -20:45
  • Darpariaeth Hŷn: 14-19 oed – Dydd Iau | 17:45 -20:45

Yr Academi

Cafodd ein rhaglen i ddatblygu talent ei lansio ym mis Gorffennaf 2019 i ddod â phobl ifanc dalentog sy’n angerddol am greu cerddoriaeth at ei gilydd. Pwrpas yr Academi yw cynnig llwybrau ‘camu ymlaen’ i bobl ifanc sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau ein rhaglen ehangach a chynyddu ein cyrhaeddiad ar draws Caerdydd a’r cyffiniau drwy wahodd artistiaid ifanc i ddod i gyd-weithio gyda’n tîm.  

Mae’r Academi yn cynnig cyfleoedd pwrpasol i ddatblygu’n greadigol. Rydyn ni’n meithrin amrywiaeth fawr o dalentau gan gynnwys artistiaid unigol, deuawdau a bandiau newydd yn ogystal ag artistiaid sy’n dechrau dod i’r amlwg. Ac mae’r cyfan am ddim. Caiff aelodau’r Academi gyfle i weithio gyda gwahanol aelodau o’n tîm i ddatblygu portffolios o waith, creu traciau gwreiddiol, cynhyrchu recordiadau o safon a pherfformio mewn gwyliau a digwyddiadau amrywiol. 

Hyd yma, rydyn ni wedi cefnogi dros 50 o bobl ifanc sydd wedi ffurfio19 o actau cerddorol mewn amryw o arddulliau a genres gwahanol.Cawsom gyfle arbennig i arddangos a dathlu eu talentau yng ngŵyl ‘Penwythnos Mawr’ Pride Cymru yn 2019. Roedd Sound Progression yn gyfrifol am redeg llwyfan ieuenctid yr ŵyl, ac fe gafodd ein hartistiaid gyfle i berfformio mewn cyfres o slotiau 20-40 munud yn ystod y diwrnod. Cafodd ein hartistiaid newydd gyfle i berfformio hefyd, y rhan fwyaf ohonynt am y tro cyntaf erioed, mewn gig rhagflas yn y Lookout Cafe ym Mae Caerdydd.  

 

Cyrsiau a Gweithdai

Aros Adre – Sesiynau Ar-lein

Oherwydd sefyllfa Covid-19, rydyn ni wedi symud ein darpariaeth i gyd ar-lein am y tro. Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o sesiynau ‘Un i Un’ a sesiynau Grŵp – wedi’u rhannu yn ôl oedran, gallu ac anghenion penodol. Mae pynciau’r sesiynau ar-lein yma’n cynnwys Peiriannu Cerddoriaeth; Canllawiau ‘Sut i...’ ar gyfer defnyddio meddalwedd cerddoriaeth sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim; Hyfforddiant Lleisiol; Sgwennu Geiriau Caneuon; Nodiant Cerddorol; Gwersi Gitâr, Allweddellau a mwy.

Gweithdai Penwythnos & Gwyliau 

Rydyn ni wrthi’n datblygu ein rhaglenni allgyrch i ddarparu cyrsiau technoleg cerddoriaeth mewn mwy o ganolfannau a lleoliadau ar draws De Cymru. Gan fod gyda ni uned symudol sy’n cynnwys gliniaduron, clustffonau a rhaglenni meddalwedd, bydd cyfle i bawb sy’n cymryd rhan ddysgu am greu curiadau, bachau a llinellau bâs, gyda help ‘cam wrth gam’ ein tîm o weithwyr proffesiynol o’r diwydiant cerddoriaeth.   

Cyrsiau Achrededig

Mae ein cyrsiau achrededig yn amrywio o Gyrsiau Technoleg Cerddoriaeth wythnosol yn ystod y dydd (Lefel 2 a 3) sy’n cael eu harwain gan fentoriaid yn ystod tymor yr ysgol i brosiectau ar ôl ysgol sy’n cael eu harwain gan gyfranogwyr sy’n gweithio i ennill Gwobr Cyflawniad Ieuenctid Agored Cymru.

Gweithdai Ysgolion 

Bydd y cyrsiau yma’n amrywio o gyrsiau wythnos, dwys, yn ystod gwyliau’r ysgol i weithdai penwythnos gyda llefydd cymorthdaledig i’r rheini sy’n gymwys. 

 

 

Cadwch lygad allan am y cyrsiau yma yn 2021

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk