CYNHWYSOL

Agored i Bawb

Ein rhaglen mynediad agored, Reignite yw'r ffordd berffaith i ddechrau ymwneud â'r hyn sydd gan Sound Progression i'w gynnig. Beth bynnag yw'r gallu a'r lefel gerddoriaeth, gallwn helpu i ddatblygu sgiliau mewn cynhyrchu, peirianneg, ysgrifennu caneuon, rapio, trefniadau cerddorol a pherfformio. Rydym hefyd yn cynnig recordiadau o ansawdd uchel pe bai'r cyfranogwyr yn dymuno canu neu rapio i'w hoff draciau yn unig. 

Mae’r sesiynau’n cael eu trefnu fel rhan o ddarpariaeth ar ôl ysgol y Gwasanaeth Ieuenctid mewn chwech canolfan ar draws Caerdydd, plws Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon, gyda sesiynau ar nosweithiau penodol i wahanol oedrannau.

Rydyn ni’n cyfyngu’r nifer o lefydd ym mhob sesiwn fel y gallwn ddarparu cefnogaeth bwrpasol ac unigol i bob cyfranogwr - mae’r nosweithiau’n cael eu rhannu’n dri slot 45 munud. Mae rhestr aros ar gyfer y sesiynau yn y canolfannau prysuraf felly mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol!

Cefnogir Reignite gan Raglen Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Mentor – Kyle

Hyb Llaneirwg, 30 Heol Crickhowell, Llaneirwg CF3 0EF       

029 2078 0992 

 • BI 6, 7, 8 Ddydd mawrth | 17:30 -20:30 
 • BI 9+ Ddydd gwener | 14:00 - 17:00 (gwahodd yn unig)
 • BI 9+ Ddydd gwener | 18:00 - 21:00

Mentor - Richie

Clwb Ieuenctid Gogledd Trelai, Heol Pethybridge, CF5 4DP 

029 2059 2407

 • DI 10+ Ddydd mawrth | 17:30 - 19:30
 • DI 7, 8, 9 Ddydd gwener | 17:00 - 19:00

Mentor - Mark

Canolfan Ieuenctid East Moors, Stryd Sanquhar, CF24 2AD 

029 2046 2852

 • DI 6, 7, 8 Ddydd mawrth | 18:00 - 21:00
 • DI 9+ Ddydd iau | 17:00 - 20:00

Mentor - Benn

Hyb Powerhouse, Round Wood, Llanedern, CF23 9PN 

029 2233 0201 

 • DI 9+ Ddydd mawrth | 18:15 - 20:45
 • DI 7 & 8 Ddydd iau | 18:15 - 20:45

Mentor - Chris & Nadia (Canu)

Pafiliwn Butetown, Ffordd Dumballs, CF10 5FE

029 2233 0006

 • DI 9+ Ddydd iau | 18:00 - 21:00

Mentor – Kyle

clwb bocsio yn Llanrhymni Phoneix, 3 Shaw Close, CF3 5NX

029 2036 1144 

 • BI 9, 10, 11 Dydd mercher | 18:00 -21:00 (stiwdio symudol)

Mentor - Chris

Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon,

Stryd Brunel, CF11 6ES 

029 2022 0309 

Cefnogir hefyd gan Asiantaeth Datblygu Horn

 • Bl 9+ ar ddydd Llun | 18:00 -20:30
 • Bl 9+ ar ddydd Mawrth | 18:00 -20:30

Mentor - Paul a Lynise

Clwb Bechgyn a Merched Grangetown, Earl Lance, CF11 7EJ

Cefnogir hefyd gan Asiantaeth Datblygu Horn

 • DI 9+ Ddydd llung | 18:00 - 21:00
 • DI 9+ Ddydd mercher | 18:00 - 21:00

Yn Ystod Y Dydd

Am ddysgu sut i greu curiadau, recordio rapiau / caneuon a gwneud fideo?

Ymunwch â'n tîm o arbenigwyr ar gyfer Rap Remedy a mynychu cwrs galw heibio ac allan 12 wythnos am ddim ar gyfer 16-24 oed

Grassroots, Canol y Ddinas CF10 2GG | Llun a Iau 10:00-16:00 gyda Chris a Paul
(croeso i fandiau)
Clwb Bechgyn a Merched Grangetown CF11 7EJ | Llun a Mercher, 12:00-17:00 gyda Lynise
(ynghyd â sesiynau gwneud fideos)
Canolfan Ieuenctid Llaneirwg, CF3 0EF | Mawrth a Gwener, 12:00-17:00 gyda Kyle
Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, CF5 4DF | Gwe, 12:00-17:00 gyda Karl
 
Yn ogystal, rydym yn bwriadu cyflwyno Rap Remedy yn Llanedern o fis Medi 2022. 

“The staff at sound progression are super friendly and engaging. They encouraged learning and growth but were not pushy if you didn’t want to do something.”

“I found the sessions fun and particularly enjoyed making use of the youth club venue with pool table, gym and studio.”

“Great atmosphere which makes it easy to engage and go at your own pace. Friendly staff and real opportunity to develop skills.”

Meddalwedd Cynhyrchu Cerddoriaeth
Datblygiad Rap a Lyric
Recordiad Stiwdio a Desg Sain
Meicroffonau a Pheirianneg Sain 
Golygu a Ffilmio Fideo 
Ffrydiau Gwybodaeth ac Incwm y Diwydiant
Rap Remedy is supported by the National Lottery Community Fund, People & Places Grant and delivered in partnership with Cardiff Youth Service and Grangetown Boys & Girls Club

STIWDIO A QWEITHDAI CERDDORIAETH AM DDIM

BANDIAU/CANTORION RARWYR/CYNHYRCHWYR TIWTORIALAU


OEDRAN 14-25
LLUN-GWENER, 10:00-16:00

58 CHARLES STREET, CF10 2GG

029 2023 1700

Yr Academi

Cafodd ein rhaglen i ddatblygu talent ei lansio ym mis Gorffennaf 2019 i ddod â phobl ifanc dalentog sy’n angerddol am greu cerddoriaeth at ei gilydd. Pwrpas yr Academi yw cynnig llwybrau ‘camu ymlaen’ i bobl ifanc sy’n cymryd rhan yng ngweithgareddau ein rhaglen ehangach a chynyddu ein cyrhaeddiad ar draws Caerdydd a’r cyffiniau drwy wahodd artistiaid ifanc i ddod i gyd-weithio gyda’n tîm.  

Mae’r Academi yn cynnig cyfleoedd pwrpasol i ddatblygu’n greadigol. Rydyn ni’n meithrin amrywiaeth fawr o dalentau gan gynnwys artistiaid unigol, deuawdau a bandiau newydd yn ogystal ag artistiaid sy’n dechrau dod i’r amlwg. Ac mae’r cyfan am ddim. Caiff aelodau’r Academi gyfle i weithio gyda gwahanol aelodau o’n tîm i ddatblygu portffolios o waith, creu traciau gwreiddiol, cynhyrchu recordiadau o safon a pherfformio mewn gwyliau a digwyddiadau amrywiol. 

Hyd yma, rydyn ni wedi cefnogi dros 60 o bobl ifanc sydd wedi ffurfio 25 o actau cerddorol mewn amryw o arddulliau a genres gwahanol.Cawsom gyfle arbennig i arddangos a dathlu eu talentau yng ngŵyl ‘Penwythnos Mawr’ Pride Cymru yn 2019. Roedd Sound Progression yn gyfrifol am redeg llwyfan ieuenctid yr ŵyl, ac fe gafodd ein hartistiaid gyfle i berfformio mewn cyfres o slotiau 20-40 munud yn ystod y diwrnod. Yn ogystal, ar 31 Mawrth 2022, fel rhan o Immersed Festival, fe wnaethom gyflwyno un ar ddeg o berlau yn CultVR. 

 

Cyrsiau a Gweithdai

IMG_0379

Aros Adre – Sesiynau Ar-lein

Oherwydd COVID-19, addaswyd ein gwasanaethau i ddarparu ar-lein 1-1 am ddim a chynnal amrywiaeth o sesiynau wythnosol rhwng mis Mai 2020 a mis Medi 2021. Roedd ein tîm o ddeg mentor cerddoriaeth yn cefnogi 78 o bobl ifanc ac yn rhoi'r offer a'r wybodaeth iddynt i ymgolli mewn cynhyrchu a chreu cerddoriaeth.  

Roedd y sesiynau'n cynnwys 'Canllawiau Sut i' i weithredu rhaglenni meddalwedd gwneud cerddoriaeth amrywiol; hyfforddi lleisiol; gweithdai ysgrifennu caneuon a rap; nodiant a theori cerddoriaeth; ynghyd â gwersi gitâr a bysellfwrdd.

Cefnogwyd ein rhaglen ar-lein yn garedig gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Gweithdai Penwythnos & Gwyliau 

Rydyn ni wrthi’n datblygu ein rhaglenni allgyrch i ddarparu cyrsiau technoleg cerddoriaeth mewn mwy o ganolfannau a lleoliadau ar draws De Cymru. Gan fod gyda ni uned symudol sy’n cynnwys gliniaduron, clustffonau a rhaglenni meddalwedd, bydd cyfle i bawb sy’n cymryd rhan ddysgu am greu curiadau, bachau a llinellau bâs, gyda help ‘cam wrth gam’ ein tîm o weithwyr proffesiynol o’r diwydiant cerddoriaeth.   

Cyrsiau Achrededig

Mae ein cyrsiau achrededig yn amrywio o Gyrsiau Technoleg Cerddoriaeth wythnosol yn ystod y dydd (Lefel 2 a 3) sy’n cael eu harwain gan fentoriaid yn ystod tymor yr ysgol i brosiectau ar ôl ysgol sy’n cael eu harwain gan gyfranogwyr sy’n gweithio i ennill Gwobr Cyflawniad Ieuenctid Agored Cymru.

Gweithdai Ysgolion 

Bydd y cyrsiau yma’n amrywio o gyrsiau wythnos, dwys, yn ystod gwyliau’r ysgol i weithdai penwythnos gyda llefydd cymorthdaledig i’r rheini sy’n gymwys. 

 

 

Cadwch lygad allan am y cyrsiau yma yn 2022

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved