CWRDD Â’R TÎM

Mae gwaith y tîm sy’n cyflwyno ein darpariaeth yn cael ei ategu gan ein bwrdd gwybodus a’n rheolwyr profiadol. Maen nhw’n gweithio gyda’i gilydd i fentora a darparu cyfleoedd i bobl ifanc ac yn derbyn hyfforddiant cyson gan gynnwys diogelu ac egwyddorion gwaith ieuenctid. 

Mae ein bwrdd o reolwyr yn gweithio’n wirfoddol i helpu’r tîm i gyflawni ein gweledigaeth. Mae aelodau’r bwrdd yn cynnwys Matthew Parry (Cadeirydd), Jon Luxton, Emma Clark, Ian McAndrew, Gerald Kuzhangaira, Cian Ciaran, Barbara Lima a Marcelle Dos Santos.

TS pic2a

Mae Paul yn un o’r DJs uchaf ei barch yng Nghymru ac yn gynhyrchydd gwobrwyedig. Chwaraeodd ran allweddol yn nyfodiad a datblygiad diwylliant clybiau yn Ne Cymru yn ogystal ag agor ‘Looney Tunes’ - siop cerddoriaeth ddawns gyntaf Caerdydd, ac yna’r label dawns, ‘Hazardous Vinyl’. Ar hyn o bryd mae’n rhedeg dau label dawns ac yn cynhyrchu cerddoriaeth ar gyfer y siartiau dawns ym Mhrydain. Mae Paul wedi gweithio gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid ers dros ddeng mlynedd ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio gyda phobl ifanc a’u galluogi i feithrin eu hangerdd am gerddoriaeth.

IMG_0085

Dechreuodd Carole ei gyrfa fel artist dawns. Ers hynny mae wedi gweithio fel rheolwr celfyddydau a chynhyrchydd. Rhwng 1997-2011 Carole oedd Cydlynydd Artistig y sefydliad ymbarel cenedlaethol, Dawns Annibynnol Cymru. Yn 2012 cafodd ei phenodi’n Gynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru. Bu’n gyfrifol am arwain, cynllunio, rheoli a chyflawni’r rhaglen honno tan 2017. Yn 2019 enillodd Carole radd Meistr mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau ac mae’n teimlo’n gyffrous wrth groesi i’r diwydiant cerddoriaeth i weithio gyda Sound Progression.

Chris Jenkins

Mae Kris wedi bod yn rhan o fyd cerddoriaeth Cymru ers 1991 gan weithio fel cynhyrchydd/peirianwr gyda Catatonia, Super Furry Animals, Gorky’s, Cate Le Bon, H Hawkline a Texas Radio Band. Yn ddiweddar bu’n cydweithio gyda Gruff Rhys a’r artist/cynhyrchydd, Muzi, o Dde Affrica ar yr albwm, ‘Pang!’. Chris oedd cynhyrchydd a pheirianydd ‘Tincian’ gan 9Bach – a enillodd Albwm y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwerin Radio 2 yn 2016 ac mae wedi gweithio ar nifer fawr o draciau i artistiaid label nodedig Libertino. Mae Chris hefyd yn cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer y teledu ac wedi derbyn dau enwebiad am wobr BAFTA.

IMG_0033 (1)

Mae Kyle yn arbenigo mewn arddulliau cerddoriaeth fel Hip Hop, Trap, Grime a Rub. Ers graddio o brifysgol yn 2015 mae wedi ennill ei blwyf fel cynhyrchydd. Mae ganddo agwedd entrepreneuraidd at greu cerddoriaeth ac mae wedi sefydlu busnes llwyddiannus yn gwerthu curiadau ar-lein gan greu ei frand unigryw ei hun yn y maes.

Lynise Esprit

Mae gan Lynsie brofiad helaeth o’r diwydiant cerddoriaeth. Mae wedi gweithio fel cerddor sesiwn a sgwenwr caneuon gyda nifer o gleientiaid amlwg gan gynnwys cyd-sgwennu cerddoriaeth ar gyfer cyfres The Simpsons. Bu’n fentor ar nifer o raglenni ieuenctid gan gynnwys IMMTECH a phrosiect ‘Vibe’ yn Y Barri. Mae hefyd wedi sefydlu stiwdios cerddoriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid y Fro yn Y Barri a Llanilltud Fawr. Ar hyn o bryd mae’n rhedeg stiwdio yn Grangetown yng Nghaerdydd ac yn helpu i annog a hybu pobl ifanc i fynegi eu hunain drwy gerddoriaeth.

IMG_0093

Roedd Richie yn rhan o Griw V2 a ddaeth â cherddoriaeth Garej i Gymru yn y 90au, gan berfformio’n gyson mewn clybiau chwedlonol fel The Palace yn Abertawe. Roedd yn un o’r DJs cyntaf ar orsaf 1Xtra – yn cyflwyno’r brif sioe Garej am 5 mlynedd. Bu Richie hefyd yn hyrwyddwr clybiau a DJ byw gan drefnu a chynnal partïon am dros 20 mlynedd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn canolbwyntio ar greu cerddoriaeth - sydd wedi ei arwain i’w rôl bresennol gyda Sound Progression. Mae’n gobeithio y bydd yn gallu rhannu ei wybodaeth, profiad a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth Dawns Electroneg gyda chenhedlaeth newydd o DJs, artistiaid a chynhyrchwyr.

IMG_0046

Cafodd Jake Stevens aka Reepa ei fagu yn Nhrelai yng Nghaerdydd yn y 90au cynnar. Dechreuodd greu cerddoriaeth 15 mlynedd yn ôl – gan recordio a chynhyrchu ei eiriau a’i guriadau ei hun yn ogystal â gweithio gydag artistiaid eraill. Bu’n gyfrifol am gyd-greu sianel YouTube i ryddhau fideos cerddoriaeth sydd wedi denu dros filiwn o wylwyr, ac mae wedi ymddangos ar MTV fel rhan o ymgyrch yn erbyn troseddau â chyllyll. Mae wedi bod yn fentor ar nifer o brosiectau ieuenctid ac ar hyn o bryd mae’n cynhyrchu traciau offerynnol i amryw o artistiaid lleol sy’n dechrau amlygu eu hunain yng Nghymru.

IMG_0076 (2)

Dechreuodd Mark ei yrfa fel cerddor a sgwenwr caneuon cyn mynd i astudio peiriannu sain yn 1999. Aeth ymlaen i weithio mewn amryw o stiwdios recordio fel peirianydd, yn ogystal â gweithio’n gyson fel trefnwr a chyfansoddwr cerddoriaeth. Wedi treulio’r ddegawd ddiwethaf yn gweithio ym maes sain byw, mae Mark yn edrych ymlaen yn awr at ddychwelyd i fyd creadigol y stiwdio recordio a helpu i gefnogi pobl ifanc.

Screenshot 2020-07-02 at 09.09.33

Mae Benn yn ganwr, sgwennwr caneuon a chynhyrchydd. Mae wedi bod yn rhan o sîn gerddoriaeth y Deyrnas Unedig am bron i 20 mlynedd ac wedi perfformio mewn amrywiaeth fawr o ganolfannau fel y Royal Festival Hall, Neuadd Dewi Sant ac ar y gylchdaith glybiau yn Llundain. Mae wedi cydweithio gyda nifer o artistiaid amlwg a gwobrwyedig gan gynnwys Amy Wadge (Ed Sheeran, John Legend, Alicia Keys a Camila Cabello). Mae Benn yn cynnig cyrsiau sgwennu caneuon (cerddoriaeth a geiriau), gwersi gitâr yn ogystal â sesiynau cynhyrchu cerddoriaeth gyda Cubase. Mae hefyd wedi cael hyfforddiant proffesiynol yn y dechneg leisiol fodern o ‘Ganu ar Lefel Llefaru’ (Speech Level Singing). Mae Benn wedi arwyddo gyda chwmni cyhoeddi Yell Music yn Llundain ac mae ei ganeuon wedi cael eu defnyddio mewn nifer o raglenni teledu a ffilmiau ar draws y byd.

Screenshot 2020-05-09 at 13.28.51

Mae Hollie yn ganwr proffesiynol sydd wedi perfformio ledled Cymru a Phrydain. Mae ganddi radd Meistr yn y Llais o Goleg Cerdd a Drama Cymru. Mae ei repertoire lleisiol yn ymestyn o Opera i theatr gerddorol i gerddoriaeth bop gyfoes. Mae’n angerddol am addysgeg leisiol a mentora pobl ifanc, ac yn arwain Côr Ieuenctid Caerdydd a’r Fro. Yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf mae wedi arwain grwpiau lleisiol sydd wedi perfformio yn Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Colston Hall (Bryste) a’r Royal Festival Hall a’r Albert Hall (Llundain). Mae hefyd yn un o’r Artistiaid Ifanc sy’n astudio gyda Dennis O’Neill yn Academi Llais Cenedlaethol Cymru. Mae Hollie’n aelod newydd o dîm Sound Progression ac fe fydd yn cefnogi ein gwaith o ran hyfforddiant lleisiol, datblygiad cerddorol a sgwennu caneuon.

Screenshot 2020-05-09 at 14.38.41

Mae Leighton wedi chwarae rhan amlwg a blaenllaw ym myd cerddoriaeth Caerdydd ers dros 30 mlynedd. Mae’n gerddor ac yn ganwr/sgwenwr caneuon sydd wedi dysgu ei hunan gan berfformio’n gyson mewn clybiau a digwyddiadau yng Nghymru a thu hwnt. Mae wedi perfformio gyda nifer fawr o fandiau ac wedi cefnogi Bob Dylan - gan berfformio i dorf o dros 160,000. Mae’n sgwennu ei ganeuon ei hunan yn ogystal â chyd-sgwennu gydag artistiaid eraill fel Pino Palladino o The Who. Yn 2016 fe saethodd i amlygrwydd cenedlaethol ar raglen The Voice lle cafodd ei ddewis yn aelod o dîm Boy George. Mae Leighton yn cynnig amrywiaeth wych o sgiliau gan gynnwys hyfforddiant lleisiol, sgwennu caneuon, cynhyrchu, allweddellau a gitâr.

Screenshot_20200915-084125_Facebook
Mae Nadia yn gantores a sgwennwr caneuon o Gaerdydd sydd â phrofiad helaeth o’r diwydiant cerddoriaeth. Ar ôl arwyddo cytundeb recordio gyda Dome Records bu’n perfformio ledled y Deyrnas Unedig gydag artistiaid fel Beverly Knight a Damage ymysg eraill. 
Fel hyfforddwr llais mae wedi gweithio gyda nifer o fentrau a rhaglenni ar gyfer ieuenctid gan greu awyrgylch hwyliog i gynnig cefnogaeth a chymorth i bobl ifanc. Mae ei harbenigedd cerddorol, law yn llaw â gradd mewn cymdeithaseg ac addysg, yn golygu fod ganddi amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth i’w rhannu gyda phawb. 
 

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk