CWRDD Â’R TÎM

Mae gwaith y tîm sy’n cyflwyno ein darpariaeth yn cael ei ategu gan ein bwrdd gwybodus a’n rheolwyr profiadol. Maen nhw’n gweithio gyda’i gilydd i fentora a darparu cyfleoedd i bobl ifanc ac yn derbyn hyfforddiant cyson gan gynnwys diogelu ac egwyddorion gwaith ieuenctid. 

Mae ein bwrdd o reolwyr yn gweithio’n wirfoddol i helpu’r tîm i gyflawni ein gweledigaeth. Mae aelodau’r bwrdd yn cynnwys Matthew Parry (Cadeirydd), Jon Luxton, Emma Clark, Ian McAndrew, Gerald Kuzhangaira, Cian Ciaran, Barbara Lima a Marcelle Dos Santos.

TS pic2a

Paul is one of Wales most respected DJ’s and is an award-winning music producer. He played an important role in the birth of South Wales’ club culture and opened Cardiff’s first dance music shop ‘Looney Tunes’ and Dance Label ‘Hazardous Vinyl’. He currently owns two dance music labels and regularly produces music for the global dance charts. Paul worked with the Youth Service for over ten years and has vast experience working with young people and enabling them to develop a life-long passion for music.

IMG_0085

Carole started her career as a dancer and later become an arts manager and producer. Between 1997-2011 she was the Artistic Co-ordinator for the national umbrella organisation, Welsh Independent Dance, and in 2012 led the Creative Producer for Dance in Wales programme where she was responsible for designing, delivering and managing the programme till 2017. Carole achieved a Masters in Arts Management in 2019 and is excited to cross over into the music industry and work with Sound Progression.

Chris Jenkins

Kris has been a part of the Welsh Music since 1991 having worked as an engineer/producer for Catatonia, Super Furry Animals, Gorky’s, Cate le Bon, H Hawkline, Texas Radio Band and more recently produced an album for Gruff Rhys alongside Durban based on Afro House. He engineered and produced 9Bach’s Radio 2 2016 Folk album of the year and countless tracks with critically acclaimed emerging Welsh language record label Libertino. He is also a two-time Bafta nominated composer and is is currently completing a MSc Engineering and Production at University South Wales.

IMG_0033 (1)

Mae Kyle yn arbenigo mewn arddulliau cerddoriaeth fel Hip Hop, Trap, Grime a R&B. Ers graddio o brifysgol yn 2015 mae wedi ennill ei blwyf fel cynhyrchydd. Mae ganddo agwedd entrepreneuraidd at greu cerddoriaeth ac mae wedi sefydlu busnes llwyddiannus yn gwerthu curiadau ar-lein gan greu ei frand unigryw ei hun yn y maes. Mae Kyle yn Waith Ieuenctid cymwys ac ar hyn o bryd mae'n datblygu ei sgiliau addysgu trwy PcET yng Ngholeg Caerdydd a Vale. 

Lynise Esprit

Mae gan Lynsie brofiad helaeth o’r diwydiant cerddoriaeth. Mae wedi gweithio fel cerddor sesiwn a sgwenwr caneuon gyda nifer o gleientiaid amlwg gan gynnwys cyd-sgwennu cerddoriaeth ar gyfer cyfres The Simpsons. Bu’n fentor ar nifer o raglenni ieuenctid gan gynnwys IMMTECH a phrosiect ‘Vibe’ yn Y Barri. Mae hefyd wedi sefydlu stiwdios cerddoriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid y Fro yn Y Barri a Llanilltud Fawr. Ar hyn o bryd mae’n rhedeg stiwdio yn Grangetown yng Nghaerdydd ac yn helpu i annog a hybu pobl ifanc i fynegi eu hunain drwy gerddoriaeth.

IMG_0093

Roedd Richie yn rhan o Griw V2 a ddaeth â cherddoriaeth Garej i Gymru yn y 90au, gan berfformio’n gyson mewn clybiau chwedlonol fel The Palace yn Abertawe. Roedd yn un o’r DJs cyntaf ar orsaf 1Xtra – yn cyflwyno’r brif sioe Garej am 5 mlynedd. Bu Richie hefyd yn hyrwyddwr clybiau a DJ byw gan drefnu a chynnal partïon am dros 20 mlynedd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn canolbwyntio ar greu cerddoriaeth - sydd wedi ei arwain i’w rôl bresennol gyda Sound Progression. Mae’n gobeithio y bydd yn gallu rhannu ei wybodaeth, profiad a gwerthfawrogiad o gerddoriaeth Dawns Electroneg gyda chenhedlaeth newydd o DJs, artistiaid a chynhyrchwyr.

IMG_0046

Cafodd Jake Stevens aka Reepa ei fagu yn Nhrelai yng Nghaerdydd yn y 90au cynnar. Dechreuodd greu cerddoriaeth 15 mlynedd yn ôl – gan recordio a chynhyrchu ei eiriau a’i guriadau ei hun yn ogystal â gweithio gydag artistiaid eraill. Bu’n gyfrifol am gyd-greu sianel YouTube i ryddhau fideos cerddoriaeth sydd wedi denu dros filiwn o wylwyr, ac mae wedi ymddangos ar MTV fel rhan o ymgyrch yn erbyn troseddau â chyllyll. Mae wedi bod yn fentor ar nifer o brosiectau ieuenctid ac ar hyn o bryd mae’n cynhyrchu traciau offerynnol i amryw o artistiaid lleol sy’n dechrau amlygu eu hunain yng Nghymru.

IMG_0076 (2)

Dechreuodd Mark ei yrfa fel cerddor a sgwenwr caneuon cyn mynd i astudio peiriannu sain yn 1999. Aeth ymlaen i weithio mewn amryw o stiwdios recordio fel peirianydd, yn ogystal â gweithio’n gyson fel trefnwr a chyfansoddwr cerddoriaeth. Wedi treulio’r ddegawd ddiwethaf yn gweithio ym maes sain byw, mae Mark yn edrych ymlaen yn awr at ddychwelyd i fyd creadigol y stiwdio recordio a helpu i gefnogi pobl ifanc.

Screenshot 2020-07-02 at 09.09.33

Mae Benn yn ganwr, sgwennwr caneuon a chynhyrchydd. Mae wedi bod yn rhan o sîn gerddoriaeth y Deyrnas Unedig am bron i 20 mlynedd ac wedi perfformio mewn amrywiaeth fawr o ganolfannau fel y Royal Festival Hall, Neuadd Dewi Sant ac ar y gylchdaith glybiau yn Llundain. Mae wedi cydweithio gyda nifer o artistiaid amlwg a gwobrwyedig gan gynnwys Amy Wadge (Ed Sheeran, John Legend, Alicia Keys a Camila Cabello). Mae Benn yn cynnig cyrsiau sgwennu caneuon (cerddoriaeth a geiriau), gwersi gitâr yn ogystal â sesiynau cynhyrchu cerddoriaeth gyda Cubase. Mae hefyd wedi cael hyfforddiant proffesiynol yn y dechneg leisiol fodern o ‘Ganu ar Lefel Llefaru’ (Speech Level Singing). Mae Benn wedi arwyddo gyda chwmni cyhoeddi Yell Music yn Llundain ac mae ei ganeuon wedi cael eu defnyddio mewn nifer o raglenni teledu a ffilmiau ar draws y byd.

Screenshot 2020-05-09 at 13.28.51

Mae Hollie yn ganwr proffesiynol sydd wedi perfformio ledled Cymru a Phrydain. Mae ganddi radd Meistr yn y Llais o Goleg Cerdd a Drama Cymru. Mae ei repertoire lleisiol yn ymestyn o Opera i theatr gerddorol i gerddoriaeth bop gyfoes. Mae’n angerddol am addysgeg leisiol a mentora pobl ifanc, ac yn arwain Côr Ieuenctid Caerdydd a’r Fro. Yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf mae wedi arwain grwpiau lleisiol sydd wedi perfformio yn Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Colston Hall (Bryste) a’r Royal Festival Hall a’r Albert Hall (Llundain). Mae hefyd yn un o’r Artistiaid Ifanc sy’n astudio gyda Dennis O’Neill yn Academi Llais Cenedlaethol Cymru. Mae Hollie’n aelod newydd o dîm Sound Progression ac fe fydd yn cefnogi ein gwaith o ran hyfforddiant lleisiol, datblygiad cerddorol a sgwennu caneuon.

Screenshot 2020-05-09 at 14.38.41

Mae Leighton wedi chwarae rhan amlwg a blaenllaw ym myd cerddoriaeth Caerdydd ers dros 30 mlynedd. Mae’n gerddor ac yn ganwr/sgwenwr caneuon sydd wedi dysgu ei hunan gan berfformio’n gyson mewn clybiau a digwyddiadau yng Nghymru a thu hwnt. Mae wedi perfformio gyda nifer fawr o fandiau ac wedi cefnogi Bob Dylan - gan berfformio i dorf o dros 160,000. Mae’n sgwennu ei ganeuon ei hunan yn ogystal â chyd-sgwennu gydag artistiaid eraill fel Pino Palladino o The Who. Yn 2016 fe saethodd i amlygrwydd cenedlaethol ar raglen The Voice lle cafodd ei ddewis yn aelod o dîm Boy George. Mae Leighton yn cynnig amrywiaeth wych o sgiliau gan gynnwys hyfforddiant lleisiol, sgwennu caneuon, cynhyrchu, allweddellau a gitâr.

Screenshot_20200915-084125_Facebook
Mae Nadia yn gantores a sgwennwr caneuon o Gaerdydd sydd â phrofiad helaeth o’r diwydiant cerddoriaeth. Ar ôl arwyddo cytundeb recordio gyda Dome Records bu’n perfformio ledled y Deyrnas Unedig gydag artistiaid fel Beverly Knight a Damage ymysg eraill. 
Fel hyfforddwr llais mae wedi gweithio gyda nifer o fentrau a rhaglenni ar gyfer ieuenctid gan greu awyrgylch hwyliog i gynnig cefnogaeth a chymorth i bobl ifanc. Mae ei harbenigedd cerddorol, law yn llaw â gradd mewn cymdeithaseg ac addysg, yn golygu fod ganddi amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth i’w rhannu gyda phawb. 
 

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved